• Podání insolvenčního návrhu
 • Komunikace s insolvenčním správcem a věřitelským výborem
 • Zastupování ve věřitelském výboru
 • Incidenční spory
 • Reorganizace
 • Pravidelná kontrola stavu insolvenčního řízení u obchodních partnerů
 • Rozbor arbitrážní doložky, příslušných arbitrážních pravidel (zejména pak ICC, ICSID, UNCITRAL či LCIA), atd.
 • Vyjednávání v mezinárodních investičních arbitrážích
 • Příprava žalobního návrhu / Vyjádření k žalobnímu návrhu
 • Zastupování před rozhodčím tribunálem
 • Uznávání a výkon rozhodčích nálezů v zahraničí
 • Zhodnocení kredibility druhé strany sporu, pravděpodobné délky vedení spory a doporučení vhodných kroků
 • Předžalobní výzva/Vyjednávání s druhou stranou o smíru
 • Příprava žaloby / Vyjádření k žalobě
 • Odvolací řízení
 • Mimořádné opravné prostředky
 • Zastupování před Ústavním soudem
 • Zastupování před správními orgány
 • Odvolací řízení a správní exekuce
 • Podání správní žaloby
 • Zastupování ve správním soudním sporu včetně podání kasační stížnosti, obnovy řízení, atd.
 • Zastupování ve věci přestupků a správních deliktů
 • Územní plánování, stavební povolení, atd.
 • Předsoudní vyjednávání s dlužníky, dohody o smíru
 • Podání návrhu na výkon rozhodnutí
 • Zastupování v rámci veřejných dražeb při exekučních řízeních
 • Obrana proti šikanózním podáním exekučních návrhů
 • Uznání a výkon cizích rozsudků a rozhodčích nálezů
 • Pravidelná kontrola zápisu obchodních partnerů v seznamu dlužníků

reference