• Školení na téma bytové a nebytové výstavby a nabývání nemovitého majetku
 • Zastupování ve sporech ze smluv o dílo a reklamačních sporech v souvislosti s výstavbou
 • Příprava právních stanovisek ve všech otázkách souvisejících s právem nemovitostí
 • Zastupování ve správních řízeních, před správními a běžnými soudy v souvislosti s nemovitostmi, investicemi a výstavbou
 • Komplexní právní podpora při nákupu a prodeji nemovitostí dokončených i nedokončených nemovitostních celků – bytových, administrativních, retailových a jiných nemovitostních komplexů
 • Příprava a vyjednávání kompletní transakční dokumentace: letters of intent, smlouvy o smlouvě budoucí, smlouvy o úschově, rezervační smlouvy, developerské smlouvy, kupní a darovací smlouvy
 • Nájemní vztahy
 • Komplexní právní poradenství a zastupování pronajímatelů a nájemců
 • Příprava a vyjednávání kompletní nájemní dokumentace ohledně kancelářských, retailových prostory, skladových prostor, bytů: letters of intent, nájemní smlouvy, dohody o předčasném ukončení nájmu
 • Příprava a vyjednávání dokumentace související s nájemními smlouvami jako např. bankovních garancí, předávacích protokolů, pravidel užívání budovy, smlouvy o výstavbě fit-outu atd.
 • Prověření obsahu a informací v katastru nemovitostí (druh vlastnického práva, zatížení, služebnosti, práva třetích osob, nabývací tituly)
 • Prověření veřejnoprávních rozhodnutí a místní regulatoriky týkající se dotčené nemovitosti včetně územního plánování, staveních povolení a povolení o umístění stavby atd.
 • Prověření probíhajících občanskoprávních řízení a arbitráží, správních a jiných řízení vztahujícím se k nemovitosti, např. územní, stavební řízení a řízení o umístění stavby, dědická řízení atd.
 • Prověření právního statusu sousedních pozemku a nemovitostí (přístup, zasíťování)
 • Identifikace potenciálních rizik spojených s nabytím nemovitosti
 • Komplexní právní poradenství v rámci výstavby
 • Komplexní právní poradenství v rámci územního, stavebních řízení, řízení o umístění stavby a zastupování ve správních řízeních a ve správním soudnictví
 • Zastupování v procesu přijímání a změn územního plánu
 • Příprava a vyjednávání smluv o dílo na výstavbu a architeckém návrhu stavby, smlouvy o výstavbě fit-outu, smlouvy s dodavateli energií
 • Identifikace potenciálních rizik souvisejících s investicemi
 • Facility & Property Management
 • Komplexní právní poradenství a zastoupení property manager a property management společností administrativních budov, skladových prostor, bytových komplexů, společenství vlastníků jednotek a družstev
 • Příprava a vyjednávání facility management smluv, smluv na dodávku energií a služeb
 • Příprava rozhodnutí orgánů společenství vlastníků jednotek a družstev, příprava dokumentace pro řádné a mimořádné schůze orgánů  společenství vlastníků jednotek a družstev a vedení těchto schůzí
 • Zastupování před soudy ve sporech týkajících se rozhodnutí orgánů společenství vlastníků jednotek a družstev, vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek a družstev

reference