• Bieżąca analiza przepisów dotyczących prawa korporacyjnego
 • Organizowanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych
 • Nadzorowanie i raportowanie składanych dokumentów
 • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej, strategii, struktur organizacyjnych oraz propozycji optymalnych rozwiązań
 • Uzgadnianie i zarządzanie strategiami
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów zakupu i sprzedaży spółek/udziałów
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów pomiędzy akcjonariuszami oraz umów opcji
 • Strukturyzacja finansowa transakcji
 • Opcje odstąpienia
 • Oszacowanie najlepszych możliwych rozwiązań dla transakcji M&A
 • Analizy prawne (due diligence)
 • Przygotowywanie  i negocjowanie dokumentów transakcyjnych
 • Finalizacja transakcji M&A i usługi potransakcyjne
 • Usługi związane z likwidacją spółek
 • Wdrażanie niezbędnych rozwiązań korporacyjnych związanych z likwidacją spółek
 • Prowadzenie procedur wykreślania z rejestru przedsiębiorców
 • Kontakt z wierzycielami oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji oraz ujawnianie/publikacja informacji wymaganych prawem w zakresie likwidacji spółki
 • Oszacowanie najlepszych możliwych struktur korporacyjnych
 • Przygotowywanie i realizacja struktur holdingowych
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych i umów
 • Umowy akcjonariuszy
 • Preparation of contracts and agreements between partners, shareholders / Przygotowywanie umów pomiędzy partnerami, akcjonariuszami
 • Structure of relations between minority and majority partners and shareholders / Strukturyzacja powiązań pomiędzy drugorzędnymi oraz głównymi partnerami i akcjonariuszami
 • Rights of first refusal of shares and stocks / Prawo pierwokupu udziałów i akcji
 • Drag-along, Tag-along rights / Prawa związane z klauzulami drag-along i tag-along
 • Division of management responsibilites / Podział obowiązków związanych z zarządzaniem
 • Exit strategies / Strategie wyjścia
 • Kompleksowe usługi prawne w zakresie wyboru najodpowiedniejszej formy działalności gospodarczej odpowiadającej naturze planowanego biznesu.
 • Kompleksowe usługi prawne w zakresie tworzenia/zakładania spółek handlowych
 • Uzyskiwanie niezbędnych licencji i zezwoleń
 • Zapewnienie prawidłowego zgromadzenia i złożenia dokumentacji niezbędnej i wymaganej dla celów założenia spółki.

REFERENCJE