• Licencjonowanie oprogramowania i aplikacji
 • Ochrona prawna kodów źródłowych
 • Rejestracja i przenoszenie domen internetowych
 • Regulacje dotyczące Cybersquattingu
 • Ogólne warunki i postanowienia dotyczące strony internetowej
 • Regulacje prawne dotyczące plików cookies
 • Reprezentacja w sporach dotyczących praw do oprogramowania i domen internetowych
 • Umowy licencyjne
 • Umowy o koprodukcję i dystrybucję
 • Ochrona praw autorskich w internecie
 • Produkcja wydarzeń muzycznych i publikacja albumów
 • Prawa autorskie w stosunkach pracowniczych
 • Przeniesienie praw autorskich
 • Przygotowywanie wniosków o rejestrację patentów i wzorów przemysłowych
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących rejestracji i zastrzegania patentów i wzorów przemysłowych
 • Naruszenie patentów i wzorów przemysłowych
 • Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe
 • Unijne i krajowe regulacje dotyczące sektora telekomunikacyjnego, praktyka sądowa
 • Umowy z użytkownikami końcowymi spółek telekomunikacyjnych
 • Reprezentacja przed organami sektora telekomunikacyjnego
 • Reprezentacja przed sądami krajowymi i unijnymi
 • Praktyka i metodologia
 • Unijne i krajowe regulacje dotyczace polityki prywatności i ochrony danych, praktyka sądowa
 • Polityka prywatności i jej ochrona, umowy o zachowanie poufności
 • Prawa i obowiązki pracodawcy związanez ochroną danych osobowych pracowników
 • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych
 • Wewnętrzne procesy i zgody względem użytkowania usług safe harbour
 • Praktyka i metodologia
 • Przygotowywanie wniosków o rejestrację znaków torwarowych
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących rejestracji i zastrzegania znaków towarowych
 • Unieważnianie znaków towarowych
 • Naruszenie prawa do znaku towarowego
 • Europejskie i międzynarodowe znaki towarowe

REFERENCJE