• Regulacje krajowe i unijne dotyczące partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Reprezentacja w krajowych stowarzyszeniach powołanych dla projektów związanych z partnerstwem publiczno – prywatnym
 • Zarządzanie procedurami przetargowymi w ramach projektów realizowanych dla partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Umowy związane z partnerstwem publiczno – prywatnym
 • Przeniesienia mienia z własności publicznej na własność prywatną po zakończeniu projektu partnerstwa publiczno – prywatnego
 • Praktyka i metodologia
 • Regulacje krajowe i unijne dotyczące pomocy publicznej, praktyka sądowa
 • Reprezentacja w ramach procesu skargowego i decyzyjnego
 • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Reprezentacja przed sądami krajowymi i unijnymi
 • Praktyka i metodologia
 • Regulacje krajowe i unijne dotyczące prawa ochrony konkurencji, praktyka sądowa
 • Fuzje konkurentów
 • Porozumienia kartelowe
 • Nieuczciwa konkurencja
 • Czynności prawne w zakresie naruszenia prawa ochrony konkurencji
 • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Praktyka i metodologia
 • Regulacje lobbingowe
 • Regulacje prawne dotyczące darowizn
 • Regulacje dotyczące korupcji
 • Ograniczenia po okresie zatrudnienia
 • Regulacje dotyczące finansowania partii politycznych
 • Prawo administracyjne w aspekcie systemu partii politycznych
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji przetargowej
 • Analiza prawna procedur przetargowych
 • Zarządzanie procedurami przetargowymi
 • Reprezentacja we wszelkich rodzajach procedur przetargowych
 • Reprezentacja przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta
 • Reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • Ocena potencjalnych ryzyk
 • Praktyka i metodologia