• Zmluvy s obchodnými partnermi klientov
 • Lízingové zmluvy, zmluvy o operatívnom lízingu, súvisiace dokumenty
 • zastupovanie v konaniach s príslušnými regulátormi, ako aj v príslušných správnych konaniach
 • súdne spory vrátane zastupovanie v rozhodcovských konaniach
 • letecká, železničná preprava, námorná preprava tovaru s ohľadom na príslušné regulácie
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Komplexné poradenstvo v otázkach regulácie v oblasti bankovníctva a kapitálového trhu
 • Licencie a povolenia
 • Finančné dojednania v rámci skupiny
 • Finančné transakcie a štruktúrovanie financovania
 • Reštrukturalizácia dlhu a refinancovanie
 • Všetky druhy úverov a komerčných úverov, vrátane syndikovaných úverov
 • Emitovanie cenných papierov a dlhopisov
 • Verejné a súkromné upisovanie cenných papierov
 • Zápis a odpis cenných papierov na verejných trhoch
 • Fondy a správa aktív
 • Rizikový kapitál a private equity financovania
 • Ďalšie súvisiace služby
 • Príprava zmlúv a nevyhnutnej dokumentácie v rámci obchodu s energetikou a surovinami
 • Výstavba a vývoj energetických celkov, vrátane ich nákupu a predaja
 • Zmluvy o prevádzke a správe zariadení
 • Projekty obnoviteľných zdrojov a súvisiaca regulácia
 • Financovanie projektov v oblasti energetiky, zastupovanie v rokovaniach a príprava súvisiacej dokumentácie
 • Asistencia a nastavenie zmlúv s operátormi príslušných sietí
 • Zastupovanie v správnych konaniach s príslušnými regulátormi, ako aj v otázkach udeľovaní príslušných povolení
 • Zastupovanie v súdnych a arbitrážnych konaniach
 • Právna podpora (vstup na trh, licencie a povolenia, požiadavky na označenie, právne audity, vyšetrovanie a pod.)
 • Poradenstvo ohľadom požiadaviek na klinické štúdie (povolenie, dohody a pod.)
 • Etické zásady a predpisy (protikorupčné predpisy, sponzorstvo, rokovania so zdravotníckym personálom)
 • Marketing a reklama (marketing a regulácia reklamy, propagácie, lotérie, online aktivity a pod.)
 • Stanovovanie cien a úhrad (cenové predpisy, vstup do národného systému zdravotnej starostlivosti a pod.)
 • Obchod a distribúcia (predajná stratégia, distribúcia a sprostredkovanie, dodávky, zmluvná výroba a pod.)
 • Otázky hospodárskej súťaže (rokovania s dodávateľmi a konkurentmi, problematika paralelného importu a pod.)
 • Ochrana osobných údajov a súkromia, eHealth
 • Duševné vlastníctvo (ochranné známky, ochrana know-how a duševného vlastníctva, vývoj produktov, licenčné dohody, spolupráca v oblasti výskumu a vývoja a pod.)
 • Verejné obstarávanie a vládne dohody
 • Investície, fúzie a akvizície, partnerstvá
 • Súdne spory a zastupovanie pred súdmi a miestnymi úradmi (vznášanie námietok voči regulačným orgánom, spory týkajúce sa výrobkov, spory týkajúce sa profesijnej zodpovednosti, obchodné a spotrebiteľské spory, spory týkajúce sa poistenia a duševného vlastníctva a pod.)
 • Právne aspekty a revízie projektového zámeru a žiadosti o podporu
 • Administrácia verejných zákaziek
 • Právna pomoc v súvislosti s realizáciou a vyhodnotením projektu a jeho publicitou
 • Spolufinancovanie projektov a súvisiaca príprava právnych dokumentov
 • Analytické podklady pre metodológiu a implementáciu finančných nástrojov
 • Školenia a workshopy pre riadiace orgány
 • Zastupovanie v rokovaniach o uzavretí vyváženej zmluvy s lokálnymi aj medzinárodnými vydavateľmi a distribútormi
 • Komplexné poradenstvo vo vzťahu k zákazníkovi (licenčné zmluvy, podmienky predaja, zákaznícka podpora, atď.)
 • Právna ochrana prvotných a originálnych nápadov (ochrana autorských práv)
 • Zmluvné nastavenie vzťahov s ostatnými spoločníkmi v spoločnosti vyrábajúcej / distribuujúcej hry (napr. Dohoda medzi spoločníkmi)
 • Komunikácia s príslušnými úradmi a obstaranie nevyhnutnej administrácie s tým spojenej
 • Ochrana a obrana proti pirátstvu

Sorry, this entry is only available in Angličtina (Americká) and Maďarčina. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 • introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms,
 • regulatory legal assistance for establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local application for crossborder services,
 • legal advise for insurance funds, pension and health funds
 • preparing internal documentation, general terms and conditions, harmonization with EU and foreign rules,
 • legal representation of reinsurance companies
 • legal representation in damage claim adjustment, especially in Big damage (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • litigation, dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive process against local obligee
 • representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, such as Holocaust life insurance.
 • process management in mergers and winding-up
 • legal advise at outsourcing agreement and portfolio transfer
 • legal assistance for insurance product development
 • advising at unic or special insurance agreements
 • legal and professional assitance in public procurement process related to insurance agreements
 • general insurance advise
 • Národná a európska regulácia maloobchodného predaja, súvisiaca prax súdov
 • Ochrana spotrebiteľa a súvisiace nastavenie procesov
 • Zastupovanie v správnych konaniach s príslušnými regulátormi, ako aj v otázkach udeľovaní príslušných povolení
 • Licenčné zmluvy, franšízové zmluvy
 • Príprava zmlúv o dielo a zmlúv upravujúcich výrobu produktov a tovarov
 • Príprava obchodných podmienok
 • Analýza vplyvu príslušnej regulácie na dovoz a vývoz tovaru
 • Zastupovanie v sporoch ohľadom porušenia práv k tovaru alebo službám
 • Sponzorské zmluvy
 • Vyjednávanie s úradmi, regulátormi a športovými asociáciami
 • Zastupovanie v rokovaniach medzi športovcami a klubmi
 • Televízne práva, marketing a reklama športových klubov
 • Súťažná regulácia v športe
 • Regulácia dopingu a zastupovanie v súvisiacich konaniach
 • Zastupovanie v športových arbitrážach
 • Revízia rozhodnutí športových asociácií a tribunálov všeobecnými súdmi
 • Právne previerky prevádzaných nehnuteľností
 • Zmluvy na nákup / predaj nehnuteľností – vo forme priameho predaja či predaja spoločnosti vlastniacej nehnuteľnosť
 • Zmluvy o financovaní stavebných projektov
 • Územné plánovanie, zmeny územnoplánovacej dokumentácie, ako aj iných nástrojov územného plánovania
 • Stavebné povolenie, užívanie nehnuteľností a kolaudačné rozhodnutia
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv súvisiacich s následným zhodnotením developerských projektov
 • Komplexné právne poradenstvo pri miestnych a európskych regulačných aspektov oblasti výroby a veľkovýroby
 • Získavanie všetkých potrebných licencií a povolení
 • Pomoc pri nákupe a nájme výrobných priestorov
 • Príprava interných právnych dokumentov, zásad, organizačných štruktúr a návrh optimálnych riešení
 • Komplexné právne poradenstvo v pracovnoprávnej oblasti, vrátane oblasti medzinárodnej zamestnanosti
 • Cezhraničné obchody
 • Zastupovanie vo všetkých druhoch súdnych sporov, vrátane medzinárodných arbitráží
 • Každodenné prevádzkové otázky

referencie