• Príprava stanov, zmlúv a dohôd medzi spoločníkmi, akcionármi
 • Štruktúrovanie vzťahov medzi menšinovými a majoritnými spoločníkmi a akcionármi
 • Právo prvého odmietnutia akcií
 • Drag-along, Tag-along právo
 • Vzťahy partnerov  a akcionárov so spoločnosťou
 • Príprava štruktúry transakcie vrátane daňového plánovania
 • Príprava a vyhotovenie právnych auditov (due diligence)
 • Príprava a pripomienkovanie transakčnej dokumentácie
 • Realizácia transakcie a post-transakčné poradenstvo
 • Príprava a pripomienkovanie kúpnych zmlúv
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv medzi spoločníkmi ako aj opčných zmlúv
 • Štruktúra a stratégie financovania
 • Formy a realizácia tzv. exitov
 • Zabezpečenie súladu korporátnej dokumentácie s aktuálnym znením právnych predpisov
 • Organizovanie valných zhromaždení, zasadnutí predstavenstiev a dozorných rád
 • Kompletizácia podaní a reporting
 • Príprava interných dokumentov spoločností, organizačných štruktúr a zásad, navrhovanie optimálnych riešení
 • Compliance programy, interná korporátna regulácia
 • Služby likvidátora
 • Príprava všetkých potrebných korporátnych rozhodnutí súvisiacich s likvidáciou
 • Zaistenie výmazu likvidovanej spoločnosti z príslušných registrov
 • Komunikácia s veriteľmi, príprava všetkej potrebnej dokumentácie, zverejnenie zákonom stanovených informácií
 • Návrh optimálnej korporátnej štruktúry
 • Príprava a realizácia holdingových štruktúr
 • Príprava korporátnych dokumentov a zmlúv
 • Zmluvy medzi spoločníkmi
 • Voľba optimálnej právnej formy spoločnosti v závislosti od zamýšľanej činnosti
 • Komplexné poradenstvo v súvislosti so zakladaním obchodných spoločností
 • Zabezpečovanie nevyhnutných licencií a povolení
 • Zabezpečovanie nevyhnutných registrácií

referencie