• Obhajoba podozrivých, obvinených a obžalovaných vo všetkých štádiách trestných konaniach
 • Odklony v trestnom konaní – podmienečné zastavenie trestného stíhania, zmier, dohoda o vine a trestne
 • Zastupovanie v trestnom konaní v prípade podania mimoriadnych opravných prostriedkov (odvolanie, obnova konania a zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní
 • Konanie o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody
 • Konanie o podmienečnom upustení od výkonu zvyšku trestu
 • Porady a konzultácie súvisiace s trestným právom
 • Náhrada škody v prípade zbavenia obžaloby
 • Príprava trestného oznámenia (oznámenie skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin)
 • Zastupovanie poškodeného v prípravnom konaní, konaní pred súdom a prípadnom odvolacom konaní
 • Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní
 • Porady a konzultácie súvisiace s trestným právom
 • Uplatnenie nároku na náhradu nákladov potrebných k účelnému uplatneniu nároku v trestnom konaní
 • Príprava návrhu na exekúciu pri vymáhaní nároku na náhradu škody a nákladov poškodeného v trestnom konaní

referencie