• Zhodnotenie výhod a nevýhod zavedenia agentúry práce u zamestnávateľa
 • Registrácia k agentúre práce
 • Ohodnotenie súvisiacich nákladov
 • Medzinárodné aspekty využitia agentúry práce
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných mechanizmov a procesov
 • Rozbor a zhodnotenie súčasného systému odmeňovania
 • Nastavenie kľúčových osobných indikátorov
 • Porovnávacie štúdie
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Simulácia procesu
 • Komunikácia plánu manažmentu
 • Obchodné cesty
 • Cestovné náhrady
 • Pridelenie zamestnanca na iné miesto výkonu práce v zahraničí
 • Dočasné pridelenie zamestnanca
 • Medzinárodné výhody agentúry práce
 • Problematika víz
 • Uzatváranie / rozväzovanie pracovných pomerov, prekážky na strane zamestnávateľa
 • Dovolenka, materská dovolenka, rodičovská dovolenka
 • Odmena za prácu – výpočet, optimalizácia, atď.
 • Náhrada škody
 • Komunikácia s radou zamestnancov a odbory
 • Nastavenie vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Rozbor a zhodnotenie súčasného nastavenia rozvrhnutia pracovného času
 • Zmluvy s vedúcimi zamestnancami, Zmluvy o výkone funkcie
 • Rozvrhnutie pracovného času a prekážky v práci
 • Pružné rozvrhnutie pracovného času, Konto pracovného času
 • Prestávky v práci
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Registrácia na Úrade práce
 • Nastavenie platieb sociálneho a zdravotného poistenia v rámci EÚ
 • Pracovné povolenie pre osoby z tretích krajín
 • Žiadosť aj vydanie / predĺženie platnosti víza a povolenia na pobyt
 • Zelená a modrá karta
 • Komunikácia s príslušnými úradmi
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných predpisov zamestnávateľa
 • Nastavenie súvisiacich vnútorných mechanizmov a procesov

referencie