• Podanie insolvenčného návrhu
 • Komunikácia s konkurzným správcom a veriteľským výborom
 • Zastupovanie vo veriteľskom výbore
 • Incidenčné spory
 • Reorganizácia
 • Pravidelná kontrola stavu insolvenčného konania u obchodných partnerov
 • Rozbor arbitrážnych doložiek, príslušných arbitrážnych pravidiel (najmä ICC, ICSID, UNCITRAL či LCIA), atď.
 • Vyjednávanie v medzinárodných investičných arbitrážach
 • Príprava žalobného návrhu / Vyjadrenie k žalobnému návrhu
 • Príprava na svedecké výpovede
 • Zastupovanie pred rozhodcovským tribunálom
 • Uznávanie a výkon rozhodcovských nálezov v zahraničí
 • Hodnotenie kredibility druhej strany sporu, pravdepodobná dĺžka vedenia sporu a odporúčania vhodných krokov
 • Predžalobná výzva / Vyjednávanie s druhou stranou o zmieri
 • Príprava žaloby / Vyjadrenie k žalobe
 • Odvolacie konanie
 • Mimoriadne opravné prostriedky
 • Zastupovanie pred Ústavným súdom
 • Zastupovanie pred správnymi orgánmi
 • Odvolacie konanie a správna exekúcia
 • Podanie správnej žaloby
 • Zastupovanie v správnom súdnom spore vrátane podania kasačných sťažností, obnovy konania, atď.
 • Zastupovanie vo veci priestupkov a správnych deliktov
 • Územné plánovanie, stavebné povolenie, atď.
 • Predsúdne vyjednávanie s dlžníkmi, dohody o zmieri
 • Podanie návrhu na výkon rozhodnutia
 • Zastupovanie v rámci verejných dražieb pri exekučných konaniach
 • Obrana proti šikanóznym podaniam exekučných návrhov
 • Uznanie a výkon cudzích rozsudkov a rozhodcovských nálezov
 • Pravidelná kontrola zápisu obchodných partnerov v zoznamoch dlžníkov

referencie