• Školenie na tému bytovej a nebytovej výstavby a nadobúdania nehnuteľností
 • Zastupovanie v sporoch zo zmlúv o dielo a reklamačných sporoch v súvislosti s výstavbou
 • Príprava právnych stanovísk vo všetkých otázkach súvisiacich s právom nehnuteľností
 • Zastupovanie v správnych konaniach, pred správnymi a príslušnými súdmi v súvislosti s nehnuteľnosťami, investíciami a výstavbou
 • Príprava a pripomienkovanie kompletnej transakčnej dokumentácie: letters of intent, zmlúv o budúcich zmluvách, zmlúv o úschove, rezervačných zmlúv, developerských zmlúv, kúpnych a darovacích zmlúv
 • Nájomné vzťahy
 • Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie prenajímateľov a nájomcov
 • Príprava a pripomienkovanie kompletnej nájomnej dokumentácie ohľadom kancelárskych, retailových priestorov, skladových priestorov, bytov: letters of intent, nájomné zmluvy, dohody o predčasnom ukončení nájmu
 • Príprava a pripomienkovanie dokumentácie súvisiacej s nájomnými zmluvami ako napr. bankové záruky, preberacie protokoly, pravidlá užívania budovy, zmluvy o výstavbe fit-outu atď.
 • Preverenie obsahu a informácií v katastri nehnuteľností (druh vlastníckeho práva, zaťaženie, služobnosti, práva tretích osôb, nadobúdacie doklady)
 • Preverenie verejnoprávnych rozhodnutí a miestnych regulátorov týkajúcich sa dotknutej nehnuteľnosti vrátane územného plánovania, stavebných povolení, povolení o umiestnení stavby a atď.
 • Preverenie prebiehajúcich občianskoprávnych konaní a arbitráží, správnych a iných konaní vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti, napr. územné, stavebné konanie a konanie o umiestnení stavby, dedičské konania atď.
 • Preverenie právneho statusu susedných pozemkov a nehnuteľností (prístup, zasieťovanie)
 • Identifikácia potenciálnych rizík spojených s nadobudnutím nehnuteľnosti
 • Komplexné právne poradenstvo v rámci výstavby
 • Komplexné právne poradenstvo v rámci územných, stavebných konaní, konaní o umiestnení stavby a zastupovanie v správnych konaniach a v správnom súdnictve
 • Zastupovanie v procese prijímania a zmien územného plánu
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv o dielo týkajúcich sa výstavby stavieb, zmlúv o výstavbe fit-outu, zmlúv s dodávateľmi energií
 • Identifikácia potenciálnych rizík súvisiacich s investíciami
 • Facility & Property Management
 • Komplexné právne poradenstvo a zastúpenie vo veciach property manažmentu spoločností administratívnych budov, skladových priestorov, bytových komplexov, spoločenstiev vlastníkov jednotiek a družstiev
 • Príprava a pripomienkovanie facility management zmlúv, zmlúv na dodávku energií a služieb
 • Príprava rozhodnutí orgánov spoločenstva vlastníkov jednotiek a družstiev, príprava dokumentácie pre riadne a mimoriadne schôdze orgánov spoločenstva vlastníkov jednotiek a družstiev a vedenie týchto schôdzí
 • Zastupovanie pred súdmi v sporoch týkajúcich sa rozhodnutí orgánov spoločenstva vlastníkov jednotiek a družstiev, vymáhanie pohľadávok spoločenstva vlastníkov jednotiek a družstiev

referencie