Andrzej Szmigiel

Andrzej absolvoval s vyznamenaním Fakultu práva a administrácie Varšavskej univerzity v roku 2003. Jeho diplomová práca bola napísaná pod vedením prof. dr. hab Krzysztof Pietrzykowski na katedre občianskeho práva. V roku 2006 zložil justičnú skúšku na Krajskom súde vo Varšave. V roku 2007 zložil advokátske skúšky a začal samostatne vykonávať prax ako advokát.

Andrzej má dlhoročné skúsenosti s transakciami na trhu s nehnuteľnosťami a vedením sporov. Viedol resp. zastrešoval niekoľko prestížnych nákupných transakcií týkajúcich sa nezastavaných pozemkov pre účely developerských investícií a existujúcich developerských investícií (dokončené kancelárske budovy) pre najväčšie a najvýznamnejšie developerské spoločnosti a realitné fondy pôsobiace na poľskom trhu. Vyššie uvedené transakcie zastrešoval v každom právnom aspekte, počnúc komplexnými due diligence, vrátane účasti na rokovaniach súvisiacich s transakčnými dokumentmi a končiac uzatváraním predbežných a záverečných dohôd. Má taktiež dlhoročné skúsenosti v oblasti vyjednávania a uzatvárania nájomných zmlúv na kancelárske priestory v najprestížnejších (trieda A) kancelárskych budovách v centre Varšavy a ďalších mestách v Poľsku (najmä úspešne doviedol do konca rokovania s najväčšími poľskými firmami a vládnymi úradmi – napr. Úrad pre reguláciu energie, Polish Energetic Group (PGE), banky, investičné fondy, medzinárodné korporácie a právne kancelárie). Čo sa týka transakcií spojených s nájmom, Andrzej zastupuje tak prenajímateľov ako aj nájomcov. Úzko spolupracuje so spoločnosťami ako je Nexity Group, Budimex Nieruchomości, Skarbiec TFI, SGI, CA IMMO Group, Integrum Management, redNet Group a inými známymi a renomovanými developermi, investičnými fondmi a spoločnosťami z trhu s nehnuteľnosťami a stavebníctvom.

Andrzej sa zúčastnil mnohých prestížnych súdnych sporov a M & A transakcií v mene svojich klientov. Okrem toho je aj rozhodcom na Rozhodcovskom súde Varšavskej advokátskej komory, kde rozhoduje v sporoch z oblasti obchodného práva. Mnoho rokov bol členom skúšobnej komisie na advokátskych záverečných skúškach Varšavskej advokátskej komory. Poskytuje tiež odborné lekcie v oblasti občianskeho práva a súdneho (sporového) konania pre advokátskych koncipientov. Okrem toho, Andrzej je už druhé funkčné obdobie členom Disciplinárneho súdu Varšavskej advokátskej komory. V rokoch 2013, 2014 a 2015 predsedal na výročnom zasadnutí Varšavskej advokátskej komory. Andrzej taktiež publikuje odborné články pro bono.

Hovorí plynule po anglicky.

Vzdelanie:

Varšavská univerzita, Poľsko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický